Foleta ondersteuning

Naast de applicatie voor formatieplanning (app.foleta.nl) biedt Foleta nog meer, namelijk ondersteuning bij allerlei aspecten van de formatieplanning.

Foleta ondersteuning

De consultants van Foleta zijn allemaal oud-schoolleider, die meerdere malen het formatieproces van hun school/scholen vormgegeven hebben. Er is veel kennis van het formatieproces, de cao, taakbeleid en dergelijke zaken aanwezig.

Consultancy

Op grond daarvan worden de accountmanagers regelmatig ingevlogen voor kortdurende consultancy-opdrachten naar aanleiding van concrete vragen.

Consultancy
Detachering

Detachering

Ook het betrekken van de medewerker van Foleta voor langduriger opdrachten (meer dan 100 uur) behoort tot het takenpakket.
Op grond van beschikbaarheid van de Foleta-medewerker en de wensen van de school, kan het zo zijn dat de Foleta-medewerker procesbegeleider en adviseur is bij (delen van) het formatieproces.

Abonnement

Nieuw onderdeel binnen de consultancy vormt het Foleta-abonnement.

Binnen de formatieplanning zijn 9 belangrijke stappen te benoemen. Bij elk van deze stappen kan de consultant van Foleta ingehuurd worden om samen met de verantwoordelijken van de school dit onderdeel tegen het licht te houden en er voor te zorgen dat dit goed in Foleta verwerkt wordt.

Per stap wordt van tevoren contact opgenomen en wordt gekeken hoe dit onderdeel in Foleta geadministreerd is, wat er nog gedaan moet worden en als dit alles gebeurd is wat de impact op de formatie is.

Na het voorwerk komt de medewerker van Foleta een dagdeel op school om met de betrokkenen de stand van zaken op te maken en te bespreken wat de gevolgen zijn van de te maken en gemaakte keuzes in relatie tot de formatieplanning.

Tijdens deze bijeenkomsten worden afspraken gemaakt die nadien in een verslag worden vastgelegd.

 

De stappen in het formatietraject zijn:

1          Oktober:          Evaluatie vorige formatie, jaaromzetting, voorbereiding begroting

2          Oktober:          Leerlingprognose (S2.3.1)

3          November:      Budget Benodigd Aangesteld: Analyse en uitzetten lijn(en)

4          Januari:           Inhoud januaribrief

5          Februari:         1ste bepaling boventalligheid/vacatureruimte

6          Maart:             Verwerking pakketkeuze; urenverdeling getalsmatig (S3.1.2)

7          April:               Mobiliteitsoverleg: vaste en tijdelijke aanstellingen

8          Mei:                 Verdeling klassen (S3.1.3) en taken (S.3.1.1). Controle BBA

9          Juni:                 Prognose definitief, lessen- en takenverdeling definitief. Controle BBA. Export naar rooster.

 

Na een voorgesprek tekent de school in op een aantal van deze stappen.

Per stap wordt deze uitgewerkt en wordt vastgelegd wie vanuit de school verantwoordelijk is voor dit onderdeel en wie bij de stappen betrokken en aanwezig zullen zijn.

Ook het combineren van meerdere stappen is bespreekbaar. Op deze manier biedt Foleta een brede range van ondersteuningsdiensten:
 

Kortdurend:   

Consultancy op locatie met betrekking tot concrete vragen.

Kosten bedragen €125,- per uur.
Reiskosten €42,50 per uur en €0,35 per km
 

Abonnement:

Begeleiding bij (onderdelen van) de formatieplanning.

Kosten bedragen €750,- per onderdeel.
Dit is inclusief voorwerk, een dagdeel (3 uur)op school, verslaglegging en reiskosten.
 

Detachering:

Langdurige opdrachten waarbij de Foleta-medewerker onder verantwoordelijkheid van de school adviseert en begeleidt bij het totale formatieproces.

Kosten op aanvraag.