Toekenning deskundigheidsbevordering bij seniorenverlof

Jan de Vries | 08 oktober 2018

De VO-raad gaat in het artikel van 3 oktober in op de onduidelijkheid omtrent de deskundigheidsbevordering in relatie tot het seniorenverlof. Ook bij Foleta komen hier regelmatig vragen over binnen.
Het is de taak van Foleta om de keuzes die de scholen gemaakt hebben in hun taakbeleid en het beleid zoals genoemd in de CAO beide weer te kunnen geven.

Praktische uitwerking in Foleta

In het volgende deel spreken we over het basisdeel zoals in de cao genoemd (83 uur) en over het schooleigen-deel (de uren die boven de 83 uur afgesproken kunnen zijn in het taakbeleid). De som van deze twee staat in S2.2.2, het onderscheid tussen het basisdeel en het schooleigen-deel wordt aangegeven door het % eigen deel.

 

Aansluitend bij de handelwijze in de praktijk zoals de VO-raad noemt, is de default-instelling in Foleta dat de deskundigheidsbevordering berekend wordt over de netto wtf.

 

Gevolg: een collega die (senioren-)verlof opneemt krijgt een lager aantal uren voor deskundigheidsbevordering toegekend dan wanneer hij/zij geen (senioren)-verlof had opgenomen.

 

Deskundigheidsbevordering over de bruto wtf

Wilt u dat het verlof geeninvloed heeft op het aantal toe te kennen uren deskundigheidsbevordering dan kunt u dat realiseren door bij de collega in de desbetreffende AFwezigheidsregels “-Desk” aan te vinken:

Op deze manier heeft u geregeld dat beide delen van de deskundigheidsbevordering (basisdeel en schooleigen-deel) toegekend worden over de BRUTO-wtf.

 

Dit heeft invloed op de taakruimte van de collega en daardoor op de formatie van de school.

 

Deskundigheidsbevordering over de netto wtf

Maar wat nu als het basisdeel berekend moet worden over de bruto wtf maar het schooleigen-deel over de netto wtf zoals in de laatste alinea van het artikel van de VO-raad als mogelijkheid wordt genoemd?

 

Als voorbeeld nemen we een school met 140 uur deskundigheidsbevordering, 83 uur (basisdeel) en 57 uur (schooleigen-deel).

 

De 83 uur moet dus berekend worden over de bruto wtf, de 57 uur over de netto wtf.

 

Aangezien de default-instelling van Foleta uitgaat van de netto wtf wordt in S2.2.2 (tabblad deskundigheidsbevordering) de waarde 57 ingevoerd.

 

De 83 uur worden vervolgens berekend door middel van een “berekende taak” (3etabblad in S2.2.2).

Op deze manier wordt er in de toegekende taken een taak met de naam “desk bev” opgenomen ter waarde van een aantal uren dat gebaseerd is op de bruto-WTF.

 

Let op: kies in de kolom “waarover” voor Bruto WTF + TU om ook de tijdelijke uitbreiding hierin mee te nemen.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet.

 

Lees hier het artikel van de VO-raad: Toekenning deskundigheidsbevordering bij BAPO-verlof

 

03 OKTOBER 2018

THEMA: CAO VO & ARBEIDSZAKEN

 

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Bezwarencommissie CAO VO zijn er bij sommige scholen vragen over hoe het aantal uren deskundigheidsbevordering berekend moet worden bij BAPO-verlof. 
 

BEKIJK DE UITSPRAAK VAN ONDERWIJSGESCHILLENCOMMISSIE 

Het geschil

In de bewuste kwestie was tussen het bevoegd gezag en de PMR een geschil ontstaan over de vraag of bij de toekenning van het persoonlijk basisrecht in uren van artikel 17.4 (artikel 16.4 van de huidige CAO VO), BAPO-verlof in mindering mag worden gebracht. De Commissie oordeelt dat dit niet het geval is. De inhoud van de artikelen 6.1, 17.4 en 17.8 CAO VO in samenhang gelezen, brengt met zich mee dat de uren evenredig aan de betrekkingsomvang moeten worden toegekend. BAPO-verlof is verlof en leidt niet tot aanpassing van de betrekkingsomvang. Een werknemer heeft dan ook recht op het persoonlijk basisrecht dat gerelateerd is aan de betrekkingsomvang zoals opgenomen in de akte van benoeming/aanstelling.

Conclusie

BAPO-verlof is volgens de Commissie niet van invloed op de toekenning van het persoonlijk basisbudget van (het huidige) artikel 16.4 CAO VO. Werknemers die BAPO-verlof opnemen, moeten het aantal uren toegekend krijgen dat hen op basis van de formele werktijdfactor toekomt. Deze uitspraak sluit niet aan bij de handelwijze in de praktijk. Sociale partners zullen over de gevolgen van deze uitspraak dan ook in overleg treden.

Relatie met deskundigheidsbevordering in taakbeleid

De uitspraak van de Bezwarencommissie ziet specifiek op deskundigheidsbevordering van (het huidige) artikel 16.4 CAO VO, dus op het individueel basisrecht van 83 uur. De uitspraak gaat niet in op de deskundigheidsbevordering in het taakbeleid van scholen. Het taakbeleid regelt de verdeling van werkzaamheden over de beschikbare tijd. De beschikbare tijd is voor werknemers met BAPO-verlof minder, waardoor in de visie van de VO-raad, alle onderdelen van het taakbeleid – waaronder deskundigheidsbevordering – nog altijd naar rato moeten worden toegekend.