Dr. Nassau College aan het woord over Foleta

Sandra Polman | 05 februari 2018

Johan Timmermans werkt sinds half augustus 2017 als interim bestuurder op het Dr. Nassau College. Deze openbare school voor voorgezet onderwijs met ca. 4.500 leerlingen is verdeeld over 6 locaties in Assen en omgeving. Bijzonder is dat op 2 locaties gepersonaliseerd onderwijs wordt aangeboden volgens het oorspronkelijk Zweedse Kunskapsskolan-model.

Kunt u wat over uzelf vertellen?

Johan Timmermans: “Ik heb 40 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs waarvan ca. 27 jaar als rector en/of bestuurder. De laatste 14 jaar was ik rector/bestuurder in Steenwijk. Daarvoor heb ik onder andere in Weesp en Naarden gewerkt. Na die veertig jaren heb ik ervoor gekozen om nog een aantal jaren op interim basis in het onderwijs werkzaam te blijven. Ik ben naar het Dr. Nassau College gekomen om de functie van bestuurder op te vangen. Vanaf 1 januari is Marcel Klaverkamp de nieuwe bestuurder.”

Johan Timmermans, Dr. Nassau College

Wat zijn uw ervaringen met Foleta?

“Ik werkte vroeger met spreadsheets, maar toen Foleta begon werd ik een van de eerste gebruikers. Ik ben ook begonnen met een klankbordgroep voor Foleta. Werken met Foleta maakte doorrekenen eenvoudiger en sneller. Wat ik nu heel plezierig vind zijn de scenario’s. Als je zorgt dat alle gegevens goed zijn ingevoerd is het een prachtig instrument. Gegevens goed invoeren en deze ook bijhouden is wel essentieel. Ik heb op scholen ervaren dat dat niet altijd goed gaat en dat is zonde.”

 

Kunt u meer vertellen over Kunskapsskolan?

“Het Dr. Nassau College werkt sinds schooljaar 2016/2017 met gepersonaliseerd onderwijs volgens Kunskapsskolan (KKS). In Norg zijn we vorig jaar begonnen met het eerste jaar, vanaf dit schooljaar werkt ook het tweede jaar ermee. In Gieten werken de eerst 2 leerjaren vanaf dit schooljaar volgens het KKS-model. Leerlingen geven in een KKS-portal aan wat ze gedaan hebben, wat ze gaan doen en op welk niveau ze denken een vak te kunnen volgen. Leerlingen zijn de hele dag op school, er is geen lesuitval.
De dag wordt gestart en beëindigd met de basegroup. Na de eerste basegroup kunnen leerlingen gaan deelnemen aan verschillende leeractiviteiten. De leeractiviteiten kunnen bestaan uit; communicatiesessie, labsessie, lezing of workshop. We maken onderscheid tussen tredevakken (alle talen en wiskunde) en themavakken (dat zijn de vakken die thematisch behandeld worden). Het rooster geeft de beschikbaarheid van docenten weer. Vanuit die beschikbaarheid gaan de docenten (in onderling overleg) leeractiviteiten organiseren voor de leerlingen. Deze activiteiten zijn afgestemd op het niveau en tempo van de leerling(en). De voortgang, rapportage van coachgesprekken, planning en leerdoelen zijn terug te vinden in het learning portal.

 

Hoe werkt Foleta voor KKS?

“Ik heb al veel ervaring met Foleta, maar het Dr. Nassau College werkt er nog niet mee. Hier werken we met een ander systeem waar KKS niet in past. Ik werk het liefst met Foleta, omdat je daarin scenario’s kunt ontwikkelen. Je kunt daar variabelen in veranderen en zien wat er gebeurt. Dat kan met de andere systemen niet. Daarom heb ik Foleta gevraagd wat de mogelijkheden zijn. Momenteel wordt uitgezocht of dit mogelijk is. Daarin is het naar mijn idee belangrijk dat je je lessen anders gaat definiëren, je opslag, je lessentabel. Toen ik hier begon ontdekte ik al snel dat KKS een andere insteek heeft en ook administratief een andere benadering vraagt.”

 

Hoe ziet u KKS in Foleta?

“Bij KKS heb je een aantal docenten en je hebt een hoeveelheid lestijd. Vervolgens verdeel je het aantal docenten over de lestijden en die richten dat zelf in. Dat is heel anders dan bij andere onderwijsmethoden. Het mooie aan Foleta is dat je de inzet koppelt aan de lessen, de opslag en de extra taken. Dat koppel je weer aan de lessentabel en het aantal leerlingen om te zien wat de lesbehoefte is en zo weet je wat het gaat kosten. Die werkwijze zou hier makkelijk zijn, maar dat past nu nog niet in Foleta. Docenten zijn wel vaak bepaalde dagen beschikbaar, maar het is nog zoeken naar hoeveel uren iemand precies besteedt. Ik ben benieuwd naar de oplossingen die Foleta voor onze situatie bedenkt.”

 

Heeft u tips voor gebruikers van Foleta?

“Als je Foleta gebruikt, gebruik er dan geen andere systemen naast. Foleta werkt perfect voor prognoses, financiële planning en formatie, dus andere systemen zijn overbodig. Wijzigingen bijhouden alleen in Foleta verkleint ook het risico op fouten. Eigenlijk zou op elke school een Foleta deskundige moeten zitten die ook het financiële stuk begrijpt. Dat is helaas nog niet op elke school zo. Daar is nog wel veel winst te behalen.
Ik zou gebruikers aan willen moedigen om scenario’s te gebruiken. Door variabelen te veranderen kun je zien wat de mogelijke consequenties zijn voor je personeelsbestand. Je kunt ook extrapoleren naar de toekomst en zo gefundeerde besluiten nemen.

 

Naschrift i.o.m. de heer Timmermans:

Foleta is een applicatie voor de formatieplanning waarin je plant hoeveel formatie je volgend schooljaar nodig denkt te hebben.

In totaal is dat snel te berekenen door ruwweg te kijken hoeveel groepen er zijn, hoeveel lestijd ze aangeboden moeten krijgen en hoeveel docenten je tegelijkertijd voor zo’n groep beschikbaar wilt hebben.

Je kunt ook specifieker zijn door aan te geven hoeveel van deze lessen door de eigen vakdocent gegeven moeten worden (voor in elk geval de tredes) en hoeveel uren er gemoeid zijn met lessen die door “willekeurige” docenten begeleid kunnen worden.

Binnen die begeleidingsdocenten zou je ook weer een opdeling kunnen maken in bijv. clusters van talen docenten, docenten exacte vakken, etc.

Wat je ook nog zou kunnen doen is werken met een lessentabel waarin de totale lestijd van een week volgens een bepaalde verhouding verdeeld wordt over de verschillende vakken.

Kortom, meerdere scenario’s om te kijken hoeveel formatie per vak, richting gewenst is in relatie tot het huidige personeelsbestand.

Eerder verscheen het interview De Amsterdamse Mavo aan het woord over Foleta