De gevolgen van corona voor de formatie

Felix Maseland | 25 mei 2020

De afgelopen periode heeft het onderwijs grotendeels thuis plaatsgevonden. Met het mogelijk weer open gaan van de scholen vanaf 2 juni zijn directies nu druk bezig om een groot logistiek probleem op te lossen. Hoe het onderwijs op school op een zodanige manier in te richten dat het veilig is voor leerlingen en medewerkers. En hoe er voor zorg te gedragen dat de leeropbrengsten van de leerlingen zo groot mogelijk zijn.

Dit is tevens de periode waarin scholen druk bezig zijn om de formatie voor volgend jaar op orde te krijgen: Hoeveel klassen en lesgroepen zijn er? De overgangsnormen vanuit het verleden zijn niet altijd meer van toepassing. Dat kan betekenen dat de prognoses voor het aantal groepen afwijkt van eerdere verwachtingen, met een andere onderwijsvraag tot gevolg en daarmee mogelijk vacatures of boventalligheid.
Zaken waarover op korte termijn een besluit genomen zal moeten worden. En dan natuurlijk de vraag: Wat betekent dit voor de komende jaren? De langetermijn-leerlingprognoses zien er de komende jaren misschien wel heel anders uit dan we gewend zijn.

 

Het belangrijkste is uiteindelijk de manier waarop het onderwijs georganiseerd kan en gaat worden. Met een grote groep leerlingen in een lokaal is niet zomaar meer mogelijk. Er verschijnen veel nieuwe, innovatieve manieren om het onderwijs te verzorgen. Gebruik makend van allerhande digitale middelen is er veel mogelijk. Van het opnemen van filmpjes waarin uitleg gegeven wordt over de lesstof tot ondersteuningslessen in kleine online groepen. Iedere school en docent is op zoek naar een manier die het beste bij de school en leerlingen past.

 

Andere manieren van organiseren van het onderwijs hebben mogelijk gevolgen voor de formatie. Zijn alle lessen nog wel hetzelfde of wordt er onderscheid gemaakt tussen de “instructie”-lessen met het filmpje en de werkvormlessen waarin meer aandacht is voor de individuele leerling?
Zijn alle lessen nog even lang, hebben alle lessen nog dezelfde opslagfactor?
En wat te doen in de pauze: leerlingen die in hun lokaal moeten blijven? Als hier een docent bij aanwezig is, moeten er mogelijk extra uren toegekend worden aan de docent om deze taak uit te voeren.

 

Wat te doen als een medewerker aangegeven heeft zijn PB50-uren in te zetten voor verlof maar vanwege corona wil de medewerker dit niet meer?
Wat te doen als er vanaf augustus nog niet normaal lesgegeven kan worden? Dan kloppen de taakplaatjes van de medewerkers niet meer. Hoe dat op te lossen?

 

De afgelopen periode worden de accountmanagers van Foleta en de helpdesk regelmatig benaderd met bovenstaande vraagstukken. Scholen zijn op zoek naar houvast en kijken enerzijds naar de organiseerbaarheid van allerlei maatregelen en anderzijds naar mogelijke gevolgen voor personeel en betaalbaarheid.

 

Met Foleta is het mogelijk om snel in beeld te krijgen wat de effecten zijn van aanpassingen in de formatie. Door een scenario aan te maken en vervolgens in de verschillende menu-items aanpassingen door te voeren kunnen de effecten van de maatregelen in beeld gebracht worden in het formatieoverzicht en eenvoudig vergeleken worden met de “oude” situatie. De resultaten kunnen gebruikt worden in een gesprek met de medewerkers en de MR.

 

Hieronder een kort overzicht van de verschillende menu-items van Foleta welke gebruikt zouden kunnen worden om zicht te krijgen op de effecten van bovengenoemde zaken.

 

Kortom heel veel vragen die afgelopen periode gesteld zijn en komende tijd gesteld gaan worden. Foleta kan de scholen ondersteunen om de gevolgen voor de formatie in verband met corona in beeld te krijgen. Onze consultants worden regelmatig bij besprekingen over dit onderwerp betrokken om hun kijk op de zaak te geven.
Mocht u daar belangstelling voor hebben, neem dan contact op met de helpdesk.