Gebruikersdag 22 januari 2020 (VOL)

Datum: 22 januari 2020

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Tijd: 13:00 - 16:00

Evenement Foleta

Onderwijs iedere dag anders! Foleta speelt hierop in met een aantal nieuwe diensten en uitbreiding van functionaliteiten. Tijdens de gebruikersdag van 2020 zal de nieuwe module waarin leerlingen online hun eigen vakkenpakket kunnen samenstellen gepresenteerd worden. 

Naast de gezamenlijke opening zijn er sessies met verschillende onderwerpen waarvoor u zich kunt inschrijven. Uiteraard is er deze dag volop gelegenheid om van gedachten te wisselen met onze accountmanagers, ontwikkelaars en collega's.

De sessies:

Foleta als ondersteuning bij de begroting

Foleta als ondersteuning bij de begroting

Doelgroep: Controller, schoolleider, bestuurder

Het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar is iets wat ieder jaar opnieuw gedaan dient te worden. Om een betrouwbare begroting op te stellen heeft u veel informatie nodig, vaak afkomstig uit meerdere bronnen. Te denken valt daarbij aan de leerlingaantallen voor het nieuwe schooljaar, de lange termijn leerlingprognoses, het aantal klassen en lesgroepen en welke medewerkers er in dienst zijn. Wat als u iets wilt veranderen in het taakbeleid? Extra inkomsten uit subsidies of juist het tegengestelde: een taakstelling waardoor u minder uit kunt geven? Dit zijn allemaal gegevens die in Foleta geregistreerd zijn. Door handig gebruik te maken van die gegevens kan het opstellen van het personele gedeelte van de begroting een stuk eenvoudiger worden.

Foleta ontzorgt!

Foleta ontzorgt!

Doelgroep: Schoolbeheerder, schoolleider

Kennis van het formatieproces is van oudsher vaak belegd bij iemand van de schoolleiding. De laatste  jaren zien we echter een verschuiving binnen de scholen optreden. Verschillende mensen binnen de school zijn verantwoordelijk geworden voor een deelgebied van het formatieproces. Te denken valt daarbij aan de teamleider die verantwoordelijk is voor het toedelen van de lessen en taken in zijn eigen team, de medewerker HRM die er zorg voor moet dragen dat de aanstellingen in het HRM systeem overeen komen met de aanstellingen in Foleta en zo zijn er nog tal van medewerkers op school te vinden die een rol spelen in het formatieproces. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat alle gegevens op elkaar afgestemd worden.
Om scholen hierin te ondersteunen biedt Foleta vanaf het najaar van 2019 een nieuwe dienst aan, "Foleta ontzorgt!" waarin we een aantal keren per jaar het formatieproces op school met u doorlopen. Tijdens deze sessie geven we aan hoe deze dienst ingevuld zou kunnen worden.

De APK met een consultant

De APK met een consultant

Doelgroep: Schoolleider, schoolbeheerder, HRM

Regelmatig stellen scholen de vraag Hoe doen we het? of Hoe doen we het ten opzichte van andere scholen? 

Bij een APK neemt de  consultant met u de school in Foleta door. Er wordt gekeken naar het taakbeleid en de invulling van de verschillende aspecten van de CAO, waarbij u ziet hoe een en ander in Foleta is verwerkt en wat de effecten op de formatie zijn. Vraagstukken over lessentabellen en het aantal taken en daarmee de betaalbaarheid op de korte en lange termijn komen aan de orde.

Piekbelasting in beeld brengen door lessentabellen en taken per week uit te rekenen!

Piekbelasting in beeld brengen door lessentabellen en taken per week uit te rekenen!

Doelgroep: Schoolbeheerder, roostermaker, schoolleider

Piekbelasting in beeld brengen door lessentabellen en taken per week uit te rekenen.

Het taakbeleid is gericht op een evenwichtige spreiding van de aan de werknemer op te dragen werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar.

Om de totale belasting per week voor een medewerker in beeld te brengen is het mogelijk gebruik te maken van een lessentabel in weken en is het nu ook mogelijk om taken op weekniveau toe te delen. In deze sessie laten we zien wat hierbij komt kijken en hoe dit er voor de medewerkers uitziet.

Van Foleta naar een rooster

Van Foleta naar een rooster

Doelgroep: Roostermaker, schoolbeheerder

Voor de zomervakantie zijn de roostermakers druk om het rooster voor het nieuwe schooljaar te maken. In Foleta is tot in detail aangegeven welke medewerker welke lessen verzorgt.

Deze gegevens worden geëxporteerd naar het roosterprogramma.

Na de zomervakantie kan blijken dat verschillen zijn ontstaan. Deze verschillen zijn snel inzichtelijk te maken en maatregelen kunnen worden genomen.

In deze sessie ziet u hoe het proces verloopt.

Werk- en verlofregistratie

Werk- en verlofregistratie

Doelgroep: Teamleider, schoolbeheerder

Een jaarplanning conform de Cao maken is voor het OOP ook noodzakelijk. Het transparant bijhouden van de te werken uren én het recht op vakantie(dagen) is te verwerken in Foleta. Op welke dagen worden allerhande verloven opgenomen en hoe om te gaan met extra verlof in het kader van persoonlijk budget? Ook de extra werktijd (overwerk) en de verschuiving van werktijden kunnen inzichtelijk gemaakt worden. Na aangeven van overwerk en verschuiving van werktijden door de medewerker kan de leidinggevende deze verloven accorderen. Het doel is een kennismaken met dit onderdeel, duidelijk zal worden hoe dit op uw school in te richten is.

Waarom gebruik maken van financiën in Foleta?

Waarom gebruik maken van financiën in Foleta?

Doelgroep: schoolleider, controller, bestuurder

Waarom gebruik maken van financiën in Foleta?

Uw bestuur krijgt geld van de overheid en eventuele andere instanties om onderwijs te kunnen verzorgen. Dat geld wordt verdeeld over de scholen/scholengroepen van een bestuur.
In Foleta heeft u een duidelijk overzicht hoeveel fte's en euro’s u nodig heeft om dat onderwijs te kunnen verzorgen. Dit geldt voor scholen en nu ook voor scholengroepen. In deze sessie ziet u hoe u met de inrichting van financiën duidelijk maakt hoe het budget tot stand komt en welke gelden worden meegenomen in het budget. Tevens krijgt u te zien wat de financiële gevolgen zijn van de keuzes die gemaakt worden en of u binnen uw personele begroting blijft.

Hoe groot moet een aanstelling zijn, bijvoorbeeld bij een vervanging?

Hoe groot moet een aanstelling zijn, bijvoorbeeld bij een vervanging?

Doelgroep: schoolleider, schoolbeheerder, roostermaker

U wilt graag in control blijven. Het is daarom van belang om de lesuitval en de vervangingen in Foleta te registreren. Door het gebruik van de vervangingsmodule zal iedereen altijd beschikken over dezelfde gegevens. Verschillende rapportages maken het geheel inzichtelijk. Hoe om te gaan met aanstellingen die niet een heel jaar duren? Wat is het verschil tussen lesweken uit het taakbeleid en werkelijke lesweken en hoe kan Foleta helpen om de exacte werktijdsfactor uit te rekenen? Tijdens deze sessie zal hier dieper op in worden gegaan.

Pakketkeuze en prognose

Pakketkeuze en prognose

Doelgroep: Schoolleiders, teamleiders, schoolbeheerders, roostermaker

Na de jaaromzetting kan Foleta op basis van statistische prognoses een schatting maken van het aantal leerlingen per opleiding en lesgroep. Vervolgens is het noodzakelijk om steeds nauwkeurigere prognoses voor de doorstroming van de leerlingen te krijgen. In de release van januari komt Foleta met een nieuwe module waarbij leerlingen online een pakket kiezen op basis van door de school ingestelde voorwaarden. Mentoren of teamleiders kunnen met een percentage aangeven naar welke opleiding(en) de leerlingen doorstromen. Door deze gegevens handig te combineren en te integreren in Foleta bent u vervolgens in staat om de prognoses voor de verschillende lesgroepen steeds nauwkeuriger te maken. De verzamelde gegevens kunnen tenslotte naar een cluster- of roosterprogramma geëxporteerd worden.
In deze sessie kunt u kennis maken met deze nieuwe functionaliteit.

Statistische prognoses

Statistische prognoses

Doelgroep: schoolleider, roostermaker

U wilt in oktober al beschikken over een goede prognose voor het volgende cursusjaar van het aantal leerlingen per opleiding en keuzevak. En mogelijk wilt u ook een overzicht van personele overschotten en tekorten op langere termijn, rekening houdend met de verwachte krimp of groei en het personele verloop.

Ook als de opleidingen van jaar tot jaar niet altijd hetzelfde zijn, kunnen er goede statistische prognoses gemaakt worden.

In deze presentatie laten we zien hoe u in Foleta de statistische prognose kunt gebruiken om vroegtijdig te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Januaribrief, het snel en eenvoudig verwerken van formatieve wensen

Januaribrief, het snel en eenvoudig verwerken van formatieve wensen

Doelgroep: Schoolleiders, teamleiders, schoolbeheerders

Foleta Formulieren: snel en eenvoudig verwerken van formatieve wensen.

Elk jaar informeert u bij uw medewerkers naar hun wensen voor volgend jaar.
Willen uw medewerkers hun aanstelling veranderen? Wat gebeurt er met het persoonlijke budget: Verder sparen of opnemen?
Welke taken wil men volgend jaar verzorgen? En wanneer is men beschikbaar?
Kortom veel informatie moet verzameld worden en op de juiste manier worden verwerkt.

Meestal gebeurt deze inventarisatie in januari. 
In deze sessie wordt het gebruik van formulieren getoond waarmee het hele proces van het geautomatiseerd opvragen van wensen tot het verwerken ervan in Foleta aan bod komt.

Persoonlijk budget, sparen bij meerdere scholen van de scholengroep

Persoonlijk budget, sparen bij meerdere scholen van de scholengroep

Doelgroep: VO-scholen met meerdere vestigingen

Persoonlijk budget (PB), sparen en opnemen bij meerdere scholen van de scholengroep.

De regelingen met betrekking tot het persoonlijk budget zijn complex, zeker als een medewerker op meer dan één school van de scholengroep werkt of gewerkt heeft en daarbij PB-uren gespaard heeft.

Correct administreren en rapporteren is van belang als de (gespaarde) uren ingezet moeten worden op een andere vestiging dan waar ze opgebouwd zijn.

Deze presentatie gaat over wat hier allemaal bij komt kijken en hoe u dit correct kunt verwerken.

Inschrijven

Het maximum aantal registraties is bereikt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

;