Cursusvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de cursusvoorwaarden van Foleta. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden horen wij dat graag.

Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Foleta opleidingen B.V. (hierna Foleta genoemd) heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Op iedere cursus van Foleta zijn deze voorwaarden van toepassing. De directie kan de voorwaarden tussentijds wijzigen, echter mag dit nooit nadelig voor een reeds ingeschreven cursist zijn.

Aanmelding, inschrijving en plaatsing

De aanmelding dient volledig ingevuld te worden en toegezonden via de inschrijvingswebsite. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een bevestiging via de email. Wanneer zich meer cursisten hebben aangemeld dan geplaatst kunnen worden, komt de cursist op de wachtlijst. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan automatisch bericht.

Elke cursus kent een minimumaantal deelnemers, wanneer zich naar het oordeel van Foleta onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, is Foleta bevoegd om de betreffende cursus te annuleren. Foleta zal dit zo snel mogelijk aan de cursist laten weten middels een e-mail of telefonisch contact. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden gerestitueerd. De cursist zal indien mogelijk een alternatieve datum worden aangeboden.

Cursusadministratie

Wanneer de cursist zich inschrijft en daarmee akkoord gaat met de voorwaarden, wordt de cursusinformatie toegestuurd. Hierin wordt meegedeeld waar de cursus plaatsvindt, wat de aanvangsdatum is en op welk tijdstip de cursus gegeven zal worden.

Detailinformatie betreffende docent of locatie zal, indien nodig, op een later tijdstip verstrekt worden via de e-mail. Wanneer er sprake is van Arnhem als cursuslocatie wordt het Foleta-kantoor in het WTC-gebouw in Arnhem bedoeld. Het volgen van cursusonderdelen op andere plaatsen, data of tijdstippen dan waarvoor is ingeschreven, is alleen mogelijk na overleg met een Foleta-medewerker. Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Foleta voor vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Foleta de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Foleta zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.

Betaling

De cursist ontvangt na aanvang van de eerste cursusdag een factuur. De cursist wordt geacht deze binnen 30 dagen te voldoen naar de rekening die op de factuur vermeld staat.

Aansprakelijkheid

Foleta is niet aansprakelijk wanneer, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren of kapot gaan. De cursist is aansprakelijk wanneer Foleta of medewerkers van Foleta op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies aan de cursist. De cursist dient Foleta te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Vakanties en algemene erkende feestdagen

Cursussen worden zoveel mogelijk buiten de algemeen erkende schoolvakanties aangeboden. Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie of andere absentie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald.

Indien sprake is van een door Foleta verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op het nieuw vastgestelde tijdstip verhinderd is, is Foleta verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen.

Vertrouwelijkheidsverklaring

Foleta verklaart dat informatie van de cursist in geen geval wordt verstrekt aan derden. Dit geldt zowel voor schriftelijke informatie als voor mondelinge informatie die gedurende de cursus gegeven wordt. Foleta is niet aansprakelijk wanneer andere cursisten niet correct met informatie omgaan.

Waarheidsgetrouw verklaring

Foleta verklaart dat alle informatie die aan de cursist verstrekt wordt waarheidsgetrouw is. Ook verklaart Foleta dat alle informatie accuraat is. Mocht verstrekte informatie verkeerd of niet (meer) van toepassing zijn, dan is Foleta verplicht de cursist hiervan op de hoogte te brengen door middel van een e-mail.

Klachtenprocedure

Voor het indienen van een klacht dient de aanklager het klachtenformulier ingevuld naar de klachtenbemiddelaar op te sturen. Dit gebeurt per e-mail naar info@jakobshiemstra.nl . De bemiddelaar is een onafhankelijke partij die verklaart klachten jegens Foleta vertrouwelijk en binnen een termijn van 4 weken te behandelen. Na contact met de cursist en Foleta, zal de bemiddelaar een passende oplossing zoeken en deze schriftelijk aan de cursist voorleggen. De bemiddelaar is vervolgens verplicht de klacht en de afhandeling hiervan te documenteren en voor een periode van minimaal een jaar bewaren. (De volledige procedure kunt u opvragen via support@foleta.nl)

Bevoegdheid docenten

Foleta verklaart dat al haar docenten bevoegd zijn voor het geven van de desbetreffende cursus. De bevoegde docenten hebben een bevoegdheidsverklaring die getekend is door de directeur van Foleta. De cursist het recht deze verklaring op te vragen. Ook wanneer een cursus door omstandigheden vervangen wordt door een andere docent, verklaart Foleta hiervoor alleen bevoegde docenten in te zetten.

Cursusafmelding en -annulering

Voor al onze open cursusinschrijvingen en maatwerkoplossingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen.  Binnen deze termijn kan de cursusinschrijving zonder opgaaf van redenen ongedaan gemaakt worden. Dit kan door een mail naar support@foleta.nl te sturen. Tot 1 week voor aanvang van de cursus kan de cursus worden geannuleerd, Foleta brengt dan 10% van het cursusgeld in rekening. Bij het annuleren van de cursus minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte voor de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen. Annulering of ziekmelding kan via de e-mail naar support@foleta.nl of telefonisch via de Foleta helpdesk, tel.: 030-2040214.

Contact met Foleta

Wanneer de cursist vragen heeft kan deze via de e-mail (support@foleta.nl) of via de helpdesk bij Foleta terecht.

Foleta verklaart dat de e-mail binnen 2 werkdagen wordt beantwoord. Uitzondering zijn vakanties of onverhoopte situaties.

De helpdesk (tel.: 030-2040214) is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur (vrijdag 15.30) met een lunchpauze van 12.00 tot 13.00.

Copyright studiemateriaal

Op het studiemateriaal van Foleta Opleidingen berust copyright. Het is niet toegestaan materiaal van Foleta Opleidingen te vermenigvuldigen en te gebruiken voor andere doeleinden dan eigen gebruik.

Klacht indienen

Heeft een klacht over een cursus?

Dien een klacht in